Skip to Content

"Хүхюун Бадмаахай" конкурс-фестиваль

"Амар сайн" театрта апрелиин 5-да түрүүшынхеэ эмхидхэгдэһэн "Хүхюун Бадмаахай"

конкурс-фестивальда хаа хаанаһаа олон хүүгэд суглараа.

Үбэр Байгалай хизаарай соёлой министерство, Агын Буряадай тойрогой захиргаан ба "Амар сайн" театр тус хэмжээ ябуулгын эмхидхэн байгуулагшад болоно.

 ЭРХИМ ЗОХЁОЛШОН:

(15-25 наһатай залуушуулай дунда):

2 һуури - Чимитова Вика (Агын гимнази).